-->
Kadrzyński

Polityka prywatności strony internetowej Sklepu Rowerowego Kadrzyński


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu https://kadrzynski.pl, zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.
Administratorem danych osobowych jest WOJCIECH ROMAN KADRZYŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8521011364 , nr REGON 810672698, ul. ks. Piotra Skargi 20, 71-423 Szczecin zwany dalej „Administratorem”.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw użytkownik może kontaktować się z nami drogą mailową na adres: sklep@kadrzynski.pl .
Administrator przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
Dane osobowe Użytkownika: (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności serwisu https://kadrzynski.pl w tym sklepu internetowego oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni). Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane operatorom płatności: Przelewy24 lub Płatności Shoper w związku z: świadczeniem przez operatorów na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, oraz w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Dane osobowe będą przekazywane również firmie kurierskiej DPD.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu marketingu produktów lub usług partnerów biznesowych Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński odbywać się będzie wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Użytkownik ma prawo do:
Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia świadczenie usług w postaci sprzedaży produktów i wszelkich innych czynności będących podstawą funkcjonowania Serwisu https://kadrzynski.pl.
Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
Administrator korzysta również z usługi Google Analytics, oraz agencji interaktywnej za pomocą, której bada między innymi to jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz jak do niego dotarli.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres posiadania konta w serwisie https://sklep.kadrzynski.pl bądź zapisu na newslettera, a po usunięciu lub rezygnacji z newslettera do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. A zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 6 lat od usunięcia konta. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, a po jej cofnięciu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownicy korzystający z serwisów, produktów i usług Administratora w pewnych przypadkach mogą zostać poproszeni o pozostawienie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz realizacji zamówień. Niepodanie wymaganych danych spowoduje zablokowanie możliwości realizacji czynności, której te dane dotyczyły.

SUBSKRYBCJE NEWSLETTERA

Prenumerata elektronicznego newslettera w serwisie https://kadrzynski.pl wymaga podania swojego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Pozyskane w ten sposób adresy mailowe dodawane są do listy mailingowej Serwisu. Adres e-mail jest niezbędny, by można było przesłać użytkownikowi newsletter.
ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Serwis https://kadrzynski.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

WIADOMOŚCI

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie. Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów i usług.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, aby użytkownik otrzymywał tylko wiadomości dla niego interesujące, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

COOKIES

Serwis https://kadrzynski.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go przy każdym powtórnym połączeniu się ze sklepem internetowym z tego komputera. Cookies służą także do zbierania danych statystycznych wyłącznie na potrzeby firmy. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich. Możliwe jest wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej, sposób wyłączenia plików jest uzależniony od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki.
Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.